ผู้บริหาร

รศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน "ครูมัค"

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน
รศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน "ครูมัค"
การศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ นลินี มัคคสมัน "ครูหมู"

ผู้รับใบอนุญาต
อาจารย์ นลินี มัคคสมัน "ครูหมู"
การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ วิจิตรา แจ่มดวง "ครูแจ๋ว"
ผู้อำนวยการ
อาจารย์ วิจิตรา แจ่มดวง "ครูแจ๋ว"
การศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • คณะที่ปรึกษาโรงเรียน

  พระไพศาล วิสาโล
  คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
  ศาสตราจารย์ ดร.อารี สัณหฉวี
  คุณสุภาวดี หาญเมธี
  ผศ.ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ
  ผศ.กมล เผ่าสวัสดิ์
  คุณวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ครูหยุย)
  คุณชาญวิทย์ ผลชีวิน
  อาจารย์สังคม ทองมี
  ผศ.ดร.เอื้อจิตต์ วิโรจน์ไตรรัตน์
  อาจารย์อนินทิตา โปษะกฤษณะ
  คุณศักดา (เซีย) เอียว
  คุณสมประสงค์ มัคคสมัน
  อาจารย์ธนัตถ์นินทร์ ศรีอันยู้
  อาจารย์สมบูรณ์ เย็นจิตร์

กรรมการบริหาร

 • รศ.ดร. วัฒนา มัคคสมัน ประธานกรรมการบริหาร
  อาจารย์นลินี มัคคสมัน รองประธานกรรมการบริหาร
  ดร. เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย กรรมการ
  คุณกฤษฎา จิตกล้า กรรมการ
  คุณสรภัณฑ์ เลิศอุดมลักษณ์ กรรมการ
  นาวาเอก(พ) ภูวดล สว่างแสง กรรมการ
  คุณธวัชชัย ทองสิมา กรรมการ
  อาจารย์เกตุกานต์ มัคคสมัน กรรมการ
  อาจารย์แก้วกรอง มัคคสมัน กรรมการ
  แพทย์หญิงศิเรมอร ทองสิมา กรรมการ
  อาจารย์ธรรมธร มัคคสมัน กรรมการ
  นายแพทย์สมพงษ์ ทองสิมา กรรมการ
  คุณนรินทร มัคคสมัน กรรมการ
  อาจารย์วิจิตรา แจ่มดวง กรรมการ