โรงเรียนของเรา

แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ

บ้านเด็กเล็ก

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นธรรมชาติ มีความสดชื่นสวยงาม ทว่าสงบและเรียบง่าย ทำให้เด็ก ๆ รู้ซึ้งถึงความอบอุ่น และรวมถึงความรู้สึกปกป้องมั่นคง

เรือนอนุบาล

พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์ เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ลานประถม

พัฒนาการจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจริง ได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ด้วยอายตนะทั้ง 6

ตารางกิจกรรมโรงเรียน

loader

กิจกรรมการเรียนรู้ของเรา

กระบวนการเรียนรู้ของวรรณสว่างจิต จะอยู่ในรูปของกิจกรรมซึ่งสอดคล้องต้องกันกับความสนใจ ความถนัดของเด็กตามศักยภาพแห่งตน

กิจกรรมโรงเรียน

คุณครูได้ฝึกการมาโรงเรียนเสมือนจริง พร้อมต้อนรับเด็กๆในวันเปิดเรียน เริ่มตั้งแต่ลงจากรถ มาตรการก่อน ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมต้น

พี่ๆประถม 3 ได้ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้าชนบท ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแ ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมเด็กเล็ก/อนุบาล

โดยวิทยากรพิเศษ ผศ.ดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์ (คุณพ่อของน้องอัลฟ่า อนุบาล3/2) ดูรูปทั้งหมด
ดูทั้งหมด

การสมัครเรียน